Adborth Cleientiaid

"Gofynodd yr ysgol imi gynllunio gwefan newydd i’r ysgol ac roeddwn yn teimlo fod hyn yn gyfrifoldeb fawr gan fod yn rhaid imi ddewis cwmni dibynadwy a oedd ag enw da iddo. Treuliais amser maith yn edrych ar ystod eang o wefannau a oedd wedi eu creu gan gwmnïau amrywiol. Wedi cryn waith ymchwil nid oedd amheuaeth yn fy meddwl mai gwaith Delwedd oedd yn sefyll allan ac felly cysylltais â’r cwmni. O’r funud gyntaf teimlais yn ran o’r tîm a oedd yn mynd i greu gwefan i’r ysgol. Cefais fod yn rhan o’r ymgynghori bob cam o’r daith a’r berthynas rhwng Delwedd a minnau yn parhau i fod yn broffesiynol a chyfeillgar hyd ddiwrnod y lansio.
O’r dechrau i’r diwedd bu’r broses o greu gwefan newydd i Ysgol Caergeiliog yn un bleserus, rhwydd, fforddiadwy a dymunol. Nid oedd dim yn ormod ganddynt. Edrychaf ymlaen i gydweithio â hwy i’r dyfodol wrth inni ddiweddaru’r wefan. Mae ein diolch fel ysgol i’r cwmni yn fawr."

Ysgol Sefydledig Caergeiliog

Dwi wedi gwirioni gyda'r Wefan diolch yn fawr iawn i chi gyd.

Rydym yn hynod falch o wefan yr ysgol, ac mae sylwadau y rhieni a'r disgyblion bob tro mor gadarnhaol. Maent wrth eu boddau yn edrych ar eu lluniau ar y wefan - mae'n gyfle bendigedig i rannu newyddion yr ysgol a phrofiadau di ri sydd yn digwydd yn Ysgol Llanllechid.

Huw Edward Jones, Ysgol LlanllechidDiolch o galon i chi gyd am eich gwaith bendigedig!

Y wefan yn gweithio yn wych...mae'n debyg fod canran uchel iawn iawn o bobl yn dod trwy'r wefan os nad pob un.

Carol, Carrog

Ysgrifennaf atoch ar ran Côr Meibion Caernarfon i gyfleu ein gwerthfawrogiad am y gwaith sylweddol rydych wedi ymgymryd ag dros y misoedd diwethaf.

Aled Evans, Côr Meibion Caernarfon

Diolch o galon am y gwaith ar y wefan. Mae’n edrych yn wych, ac yn hawdd ei deall. Gwych.

Arfon, Cymdeithas Cerdd Dant

Rydym yn hynod o hapus gyda'r gwasanaeth a gawn gennych ac mae llawer iawn o bobl wedi canmol ein gwefan dros y misoedd diwethaf.

Ysgol Abererch