Newyddion

02.01.18 Blwyddyn Newydd Dda!

Blwyddyn Newydd Dda! Rydym yn ôl yn y swyddfa heddiw ac yn edrych ymlaen i gydweithio gyda'n holl gwsmeriaid yn 2018!

22.12.17 Nadolig Llawen!

Nadolig Llawen

Rydym wedi cau rwan am y Nadolig, gobeithiwn y cewch chi wyliau hapus a byddwn yn ôl ar yr 2il o Ionawr 2018!

20.12.17 35 o Wefannau Newydd yn Fyw yn 2017

Wythnos brysur arall yn Delwedd gyda 4 gwefan newydd wedi mynd yn fyw - dyna 35 o wefannau newydd yn fyw yn 2017!

Mae gennym hefyd safleoedd newydd wedi'u trefnu i fynd yn fyw ym mis Ionawr yn barod - dechrau da i 2018.

Os ydych chi'n chwilio am wefan newydd, gwelwch yr hyn y gallwn wneud i chi drwy glicio yma neu mae croeso i chi gysylltu â ni.

15.12.17 Diwrnod Siwmper Nadolig

Jemma

Codi arian ar gyfer Diwrnod Siwmper Nadolig yn Delwedd heddiw!

 

04.12.17 Oriau Agor ar Gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Nadolig 2017 Delwedd

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i'n Holl Gwsmeriaid a Ffrindiau!

Er gwybodaeth dyma oriau agor Delwedd ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd:
Byddwn yn cau am 12:00 Dydd Gwener, 22/12/17. Swyddfa ar gau tan Ddydd Mawrth 02/01/2018.

Diolch yn fawr iawn am eich cwsmeriaeth a chefnogaeth yn ystod y flwyddyn oddi wrth bawb yn Delwedd.

13.11.17 Croeso yn ôl Sam Owens

Ysgol Parc Y Bont

Rydym yn hapus i groesawu Sam Owens yn ôl i'r swyddfa heddiw.

Yn ddiweddar bu Sam yn gweithio gyda ni ar gontract mamolaeth ac oherwydd llwyth gwaith cynyddol, rydym yn falch o gael ei wahodd yn ôl.

Bydd yn ychwanegiad gwych i'r tîm, yn enwedig oherwydd ei brofiad blaenorol gyda ni a'n cwsmeriaid.

 

27.10.17 Adeiladu Economi Leol Newydd yng Nghymru

Jemma

Yn ddiweddar, gwahoddwyd Aled a Ceri o Delwedd i siarad yng nghynhadledd yr Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau yng Nghaerdydd, "Adeiladu Economi Lleol Newydd Yng Nghymru". Roeddem yno i drafod rôl busnesau bach a chanolig yn yr economi lleol.

Darllen Mwy

29.09.17 Ffarwelio a Sam Owens

Heddiw yw diwrnod olaf Sam Owens yn y swyddfa gyda ni. Diolch i ti am dy holl waith caled dros y flwyddyn ddiwethaf, dymunwn bob lwc i ti i'r dyfodol.

26.09.17 Hyfforddiant Google Adwords

Ysgol Parc Y Bont

Mynychodd pedwar o'n haelodau staff hyfforddiant Google Adwords wythnos diwethaf.
Diolch i Busnes Cymru a Pro PPI am drefnu'r digwyddiadau.

 

19.09.17 Llongyfarchiadau Ifan!

Ifan

Llongyfarchiadau i aelod o'n tîm, Ifan Emyr, ar gael ei waith fel rhan o'r arddangosfa Agored yn y safle celf yn Galeri Caernarfon, i'w arddangos hyd at 27/10/17.

Mae gwaith Ifan wedi' selio ar fapiau modern a hanesyddol. I weld fwy o'i waith, gweler ei dudalen Facebook

04.09.17 Gwefannau Ysgolion gan Delwedd

Ysgol Parc Y Bont

Ar ddechrau tymor ysgol newydd, beth am ddefnyddio'r amser hwn i feddwl am wefan newydd i’ch ysgol?

Rydym wedi creu bron i 70 o wefannau llwyddiannus i ysgolion ar draws Cymru, gydag 13 arall ar y gweill ar hyn o bryd. Gyda'r nifer yma o wefannau ysgolion yn ein portffolio yn ogystal â'n blynyddoedd o gydweithio gydag ysgolion, golygai ein bod yn deall eich anghenion.

Mae rhai esiamplau o'n gwefannau ysgolion ni i'w gweld ar ein portffolio

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwefan newydd i'ch ysgol, cysylltwch â ni er mwyn cael gwybod beth allwn wneud i chi.

 

29.08.17 Croeso yn ôl Jemma

Jemma

Croeso cynnes yn ôl i Jemma Evans heddiw, ar ôl bod i ffwrdd ar gyfnod mamolaeth.
Mae'n grêt dy gael di'n ôl!

22.08.17 Oriau Agor Gŵyl y Banc

Bydd Delwedd ar gau ar Ddydd Llun Awst 28ain oherwydd Gŵyl y Banc. Gobeithio y bydd yn benwythnos prysur i'n cwsmeriaid yn y diwydiant twristiaeth!

18.08.17 Gwyl Bethel

Gwyl Bethel

Mae gennym benwythnos prysur o'n blaen! Edrychwn ymlaen at dynnu lluniau yn Gwyl Bethel fory. Dymunwn bob hwyl i bawb sy'n rhan o drefnu'r digwyddiad gwych yma ac i bawb sy'n cymryd rhan!

14.08.17 Gwefannau Ysgolion

Gwefan am ddim

Ysgolion - Gobeithiwn eich bod yn mwynhau’r Gwyliau Haf! Beth am ddefnyddio'r amser hwn i feddwl am wefan i’ch ysgol? Mae rhai esiamplau o'n gwefannau ysgolion ni ar ein portffolio ar-lein.

Rydym wedi creu bron i 70 o wefannau llwyddiannus i ysgolion ar draws Cymru, gydag 13 arall ar y gweill ar hyn o bryd. Gyda'r nifer yma o wefannau ysgolion yn ein portffolio yn ogystal â'n blynyddoedd o gydweithio gydag ysgolion, golygai ein bod yn deall eich anghenion.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwefan newydd i'ch ysgol, cysylltwch â ni er mwyn cael gwybod beth allwn wneud i chi.

11.08.17 Helpu Mentrau Bach a Chanolig i Fod yn Fwy Dwyieithog

Buddsoddiad Llwyodraeth Cymru

Efallai eich bod wedi gweld y newyddion fod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo £400,000 i helpu mentrau bach a chanolig i fod yn fwy dwyieithog.

Rydym ni yn Delwedd yn croesawu’r newyddion yma, ac yn teimlo y bydd yn gefnogaeth gwerthfawr iawn i fusnesau bach a chanolig sydd yn defnyddio Cymraeg yn barod yn eu busnesau, a hefyd i’r rhai ohonoch y bysai’n hoffi cychwyn gwneud.

Darllen Mwy

20.07.17 Enillydd y Gystadleuaeth Gwefan am Ddim

Enillydd y Gystadleuaeth Gwefan am Ddim - Cangen Gogledd Orllewin Cymru o’r Gymdeithas Clefyd Motor Niwron

Rydym yn falch o gyhoeddi mai enillydd y Gystadleuaeth Gwefan am Ddim eleni yw’r Gangen Gogledd Orllewin Cymru o’r Gymdeithas Clefyd Motor Niwron (Motor Neuron Disease Association). Fel y mae y rhan fwyaf ohonoch yn gwybod, fe gollwyd Meic Roberts, sefydlydd Delwedd, i Glefyd Motor Niwron Motor ar ddiwedd Mis Mai, felly mae’r elusen yma yn un bwysig iawn i ni.

Fe aeth Aled Roberts o Delwedd i grŵp cymorth y gangen ddoe yn Tŷ Golchi. Yn y llun gydag ef mae’r Ymgynghorydd Datblygu Gofal Rhanbarthol Kevin Thomas, y Cydlynydd Datblygu Gwirfoddoli Jo Cunnah, a Roger Sowersby, cyswllt y Grŵp Gogledd Orllewin Cymru.

Roedd yn wych i gwrdd â nhw ac edrychwn ymlaen at weithio gyda’r gymdeithas. Gobeithiwn y bydd y wefan yn ased iddyn nhw.

Cliciwch i ymweld â thudalen Facebook neu Twitter y gangen.

11.07.17 Delwedd yn Ymddangos yng Nghylchgrawn y Federation of Small Businesses

Delwedd yn Ymddangos yng Nghylchgrawn y Federation of Small Businesses

Roeddem yn falch o gael sylw yn rhifyn diweddaraf cylchgrawn First Voice gan yr Federation of Small Businesses. Mae'r erthygl o'r enw "Rewarding local charities" yn trafod ein "Gwefan Yn Rhad Ac Am Ddim Ar Gyfer Achos Da Lleol" yr ydym yn gwneud pob blwyddyn. Gweler yr erthygl yma.

Mae ein menter "Gwefan Yn Rhad Ac Am Ddim Ar Gyfer Achos Da Lleol" hefyd yn cael sylw yn yr erthygl, i ddarganfod mwy am hyn cliciwch yma.

Bydd ennillydd y cystadleuaeth yn cael ei gyoheddi yn fuan!

 

30.06.17 Sioe Caernarfon a Carnifal Gŵyl y Felinheli

Gwefan am ddim

Mae wythnos brysur o dynnu lluniau yn dod i ben yfory gan y byddwn yn Sioe Caernarfon yn ogystal â'r diwrnod carnifal yng Ngŵyl Y Felinheli. Pob lwc i'r ddau ddigwyddiad!

Heddiw hefyd yw'r dyddiad cau ar gyfer ein cystadleuaeth Gwefan am ddim, cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

14.06.17 Busnes y Mis FSB Cymru

Cystadleuaeth Gwefan am Ddim

Rydym yn falch o gael ein henwi yn Fusnes y Mis gan y Federation of Small Businesses Cymru. Cawsom yr anrhydedd hwn yn rhannol oherwydd y Wefan Am Ddim Ar Gyfer Achos Da Lleol yr ydym yn ei wneud bob blwyddyn. Sefydlwyd y fenter hon gan ein sylfaenwr Michael Roberts, ac rydym yn falch o allu parhau â'r gwaith da.

Yn ddiweddar, fe wnaethom gyfarfod ag Amy Bainton a Mike Learmond o'r Federation of Small Businesses Cymru a ddewiswyd ni fel Busnes y Mis. Cliciwch yma i weld eu blog amdanom ni.

 

08.06.17 Neges Bersonol gan Delwedd

Fel y mae llawer ohonoch yn gwybod, mae Delwedd yn fusnes teuluol a sefydlwyd gan Michael Roberts. Yn dilyn diagnosis Michael o Glefyd Motor Niwron ym mis Mehefin y llynedd, a'i ymddeoliad ym mis Hydref, mae bellach yn cael ei redeg gan ei blant Aled a Ceri Roberts.

Yn anffodus, fe gollodd Michael ei frwydr yn erbyn Clefyd Motor Niwron a bu farw yng nghwmni ei deulu a’i ffrindiau Nos Sul, 28/05.

Roedd yn sioc fawr i ni ond mae ein teulu, ffrindiau a'n cwsmeriaid wedi bod yn hynod gyd-deimladwy a charedig a ni dros yr wythnosau diwethaf.

Hoffwn ddiolch i chi gyd fel cwmni am eich geiriau clên a'ch dealltwriaeth.

Cofion gorau,

Jen, Aled a Ceri

22.05.17 Gwyl y Banc - Mai 29fed

Byddem ar gau ar Ddydd Llun Mai 29ain oherwydd Gwyl y Banc.
Gobeithio y bydd yn benwythnos prysur i'n cwsmeriaid yn y diwydiant twristiaeth!

10.05.17 Cystadleuaeth Gwefan am Ddim - Gwefan Yn Rhad Ac Am Ddim Ar Gyfer Achos Da Lleol

Cystadleuaeth Gwefan am Ddim

Fel mae nifer ohonoch yn ymwybodol, mae Delwedd yn falch iawn o allu cefnogi achosion da lleol drwy ddylunio, adeiladu a chynnal un wefan yn rhad ac am ddim ar gyfer achos da lleol bob blwyddyn. Blwyddyn diwethaf fe ddewisom Gafael Llaw, ac yn y blynyddoedd diwethaf rydym wedi creu, lletya a chynnal nifer o wefannau eraill am ddim i achosion da lleol. Mae ein cefnogaeth yn barhaus ar gyfer y gwefannau hyn ac rydym yn dymuno pob llwyddiant iddynt yn y gwaith da y maent yn ei wneud.

Eleni rydym yn rhedeg cystadleuaeth i ddewis yr achos da bydd yn derbyn y wefan newydd yma gennym ni.

Darllen Mwy

04.05.17 Mis Ebrill Prysur Iawn

Newyddion Delwedd

Roedd Ebrill yn fis prysur iawn i ni yma yn Delwedd gydag 7 wefan newydd yn mynd yn fyw. Roedd y rhain yn cynnwys gwefan haws i'w ddefnyddio gydag edrychiad newydd i Mantell Gwynedd, gwefan newydd sbon ar gyfer Maes Carafanau Tan yr Ogof sy'n adlewyrchu'r teimlad o lonydd ac ymlacio sydd ganddynt yno, a gwefan System Rheoli Cynnwys hwyl a deniadol ar gyfer Atyniadau Eryri sy'n cyd-fynd â'u brandio.

I weld mwy o enghreifftiau o'n gwaith, gwelwch ein portffolio yma

 

25.04.17 Gwyl y Banc - Mai 1af

Byddem ar gau ar Ddydd Llun Mai 1af oherwydd Gwyl y Banc.
Gobeithio y bydd yn benwythnos prysur i'n cwsmeriaid yn y diwydiant twristiaeth!

10.04.17 Oriau Agor Dros Y Pasg

Oriau Agor Delwedd Dros Y Pasg

Dyma Ein Oriau Agor Dros Y Pasg:

 

01.03.17 Dydd Gwyl Dewi Hapus!

Dydd Gwyl Dewi Hapus!

Ar Dydd Gwyl Dewi fel bob dydd arall, rydym yn hapus i ateb eich cwestiynau dylunio gwefannau yng Nghymraeg neu Saesneg, beth bynnag sydd orau gennych.

Cofiwch am ein hyrwyddiad arbennig: Adeiladu a Gosod i Fyny Fersiwn Gymraeg Eich Gwefan am Ddim Cost Ychwanegol!

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

26.01.17 Dewiswch y Pecyn Cynnal a Chadw sy'n Gweithio i Chi

Pecyn Cynnal a Chadw

Mae gennym nifer o opsiynau cynnal a chadw gwahanol ar gael. Os hoffech drafod unrhyw un o’r opsiynau hyn, mae croeso i chi gysylltu â ni.

  1. Gwefan lle byddwch yn anfon eich newidiadau atom drwy e-bost. Bydd unrhyw newidiadau a dderbynnir cyn 12pm yn cael eu cyflawni o fewn 24 awr (Dydd Llun – Dydd Gwener). Manteision hyn yw y bydd eich gwefan yn cael ei diweddaru gan ddefnyddio ein meddalwedd arbenigol ar gyfer dylunio gwefannau, a bydd pob ffeil a delwedd yn cael eu hoptimeiddio i’w defnyddio ar y we, yn ogystal â sicrhau’r perfformiad gorau gyda Pheiriannau Chwilio.

  2. System Rheoli Cynnwys, lle gallwch olygu cynnwys eich gwefan eich hun.

  3. Cyfuniad o 1 a 2 lle bydd rhai o’r tudalennau nad ydych yn credu y bydd angen eu newid ar frys yn cael eu diweddaru gan staff Delwedd, ond gallwch chi barhau i ddiweddaru rhannau eraill o’r wefan eich hun.


Am fwy o wybodaeth am beth y gallwn gynnig i chi, edrychwch ar ein tudalen Ein Gwaith.

23.12.16 Gwefan Yn Rhad Ac Am Ddim Ar Gyfer Achos Da Lleol

Bob blwyddyn rydym yn dylunio, adeiladu a chynnal o leiaf un wefan yn rhad ac am ddim ar gyfer achos da lleol; eleni rydym wedi dewis Gafael Llaw.

Mae Gafael Llaw yn elusen leol o Gaernarfon wedi ei sefydlu i gefnogi plant a phobl ifanc Gwynedd a Môn gyda chancr.

Rydym wedi creu gwefan ymatebol, ddwyieithog gyda system rheoli cynnwys sydd yn adlewyrchu eu brand, ac rydym yn gobeithio bydd yn gymorth iddynt rannu gwybodaeth, denu gwirfoddolwyr a chodi arian i’w hachos teilwng iawn.

Darllen Mwy

20.12.16 Ymddangosom yn Papur Dre a'r Cambrian News Wythnos Diwethaf

Roeddem yn yr adran “Meindia dy fusnes” o Papur Dre, fel rhan o sbotolau ar fusnesau lleol.

Roeddem hefyd yn ymddangos yn y Cambrian News gan ein bod wedi creu gwefan newydd rheoli cynnwys yn rhad ac am ddim i Gafael Llaw, elusen leol sydd yn cefnogi plant a phobl ifanc Gwynedd a Môn sy’n dioddef o gancr.

Diolch i chi am eich cefnogaeth!

18.11.16 Plant Mewn Angen

Diolch o galon i bawb am gyfrannu mor hael i'n casgliad Plant Mewn Angen, a diolch i bawb yn y Galeri am ymuno â ni ar gyfer Plant Mewn Angen!

02.11.16 Llongyfarchiadau Mawr i Aelod o'r Tim

Sam Owens

Llongyfarchiadau mawr i aelod o'r tim Jemma Evans a'i phartner Mike Jones ar enedigaeth eu mab, Jac Osian Jones. Edrychwn ymlaen at gyfarfod Jac!

13.10.16 Delwedd Ltd.

Mae hi wedi bod yn brysur iawn yn ystod yr wythnosau diwethaf yma yn Delwedd! Rydym wedi croesawu aelod newydd o'r tîm ac ar Hydref 1af daeth Delwedd yn gwmni Cyfyngedig.

Bydd Michael Roberts, a sefydlodd Delwedd yn 1998, yn ymddeol ddiwedd yr wythnos, ynghyd a'i wraig Jennifer. Bydd y ddau yn parhau yn ymglymedig yn rhedeg y busnes ac maent yn aros ymlaen fel cyfarwyddwyr. Hoffai Michael a Jennifer ddiolch i holl gwsmeriaid a ffrindiau Delwedd am eu cwsmeriaeth a'u cefnogaeth barhaus ar hyd y blynyddoedd, ac maent yn falch o ddweud fod gan dîm sefydlog Delwedd brofiad helaeth sy'n sicrhau y bydd y gwasanaeth uchel mae'r cwmni yn anelu at yn parhau yn y dyfodol.

Mae gweddill y tîm yma yn Delwedd yn dymuno y gorau iddynt yn eu ymddeoliad, ac yn edrych ymlaen i gyfarfodydd rheolaidd gyda hwy.