Newyddion

25.04.17 Gwyl y Banc - Mai 1af

Byddem ar gau ar Ddydd Llun Mai 1af oherwydd Gwyl y Banc.
Gobeithio y bydd yn benwythnos prysur i'n cwsmeriaid yn y diwydiant twristiaeth!

10.04.17 Oriau Agor Dros Y Pasg

fireworks

Dyma Ein Oriau Agor Dros Y Pasg:

 

01.03.17 Dydd Gwyl Dewi Hapus!

Ar Dydd Gwyl Dewi fel bob dydd arall, rydym yn hapus i ateb eich cwestiynau dylunio gwefannau yng Nghymraeg neu Saesneg, beth bynnag sydd orau gennych.

Cofiwch am ein hyrwyddiad arbennig: Adeiladu a Gosod i Fyny Fersiwn Gymraeg Eich Gwefan am Ddim Cost Ychwanegol!

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

26.01.17 Dewiswch y Pecyn Cynnal a Chadw sy'n Gweithio i Chi

Mae gennym nifer o opsiynau cynnal a chadw gwahanol ar gael. Os hoffech drafod unrhyw un o’r opsiynau hyn, mae croeso i chi gysylltu â ni.

  1. Gwefan lle byddwch yn anfon eich newidiadau atom drwy e-bost. Bydd unrhyw newidiadau a dderbynnir cyn 12pm yn cael eu cyflawni o fewn 24 awr (Dydd Llun – Dydd Gwener). Manteision hyn yw y bydd eich gwefan yn cael ei diweddaru gan ddefnyddio ein meddalwedd arbenigol ar gyfer dylunio gwefannau, a bydd pob ffeil a delwedd yn cael eu hoptimeiddio i’w defnyddio ar y we, yn ogystal â sicrhau’r perfformiad gorau gyda Pheiriannau Chwilio.

  2. System Rheoli Cynnwys, lle gallwch olygu cynnwys eich gwefan eich hun.

  3. Cyfuniad o 1 a 2 lle bydd rhai o’r tudalennau nad ydych yn credu y bydd angen eu newid ar frys yn cael eu diweddaru gan staff Delwedd, ond gallwch chi barhau i ddiweddaru rhannau eraill o’r wefan eich hun.


Am fwy o wybodaeth am beth y gallwn gynnig i chi, edrychwch ar ein tudalen Ein Gwaith.

03.01.17 Blwyddyn Newydd Dda!

fireworks

Blwyddyn Newydd Dda! Rydym yn ôl yn y swyddfa heddiw ac yn edrych ymlaen at gydweithio gyda'n holl gwsmeriaid unwaith eto yn 2017!

23.12.16 Gwefan Yn Rhad Ac Am Ddim Ar Gyfer Achos Da Lleol

Bob blwyddyn rydym yn dylunio, adeiladu a chynnal o leiaf un wefan yn rhad ac am ddim ar gyfer achos da lleol; eleni rydym wedi dewis Gafael Llaw.

Mae Gafael Llaw yn elusen leol o Gaernarfon wedi ei sefydlu i gefnogi plant a phobl ifanc Gwynedd a Môn gyda chancr.

Rydym wedi creu gwefan ymatebol, ddwyieithog gyda system rheoli cynnwys sydd yn adlewyrchu eu brand, ac rydym yn gobeithio bydd yn gymorth iddynt rannu gwybodaeth, denu gwirfoddolwyr a chodi arian i’w hachos teilwng iawn.

Darllen Mwy

20.12.16 Ymddangosom yn Papur Dre a'r Cambrian News Wythnos Diwethaf

Roeddem yn yr adran “Meindia dy fusnes” o Papur Dre, fel rhan o sbotolau ar fusnesau lleol.

Roeddem hefyd yn ymddangos yn y Cambrian News gan ein bod wedi creu gwefan newydd rheoli cynnwys yn rhad ac am ddim i Gafael Llaw, elusen leol sydd yn cefnogi plant a phobl ifanc Gwynedd a Môn sy’n dioddef o gancr.

Diolch i chi am eich cefnogaeth!

07.12.16 Oriau Agor Delwedd ar Gyfer y Nadolig

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i'n holl gwsmeriaid a ffrindiau!

Er gwybodaeth dyma oriau agor Delwedd ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd:

Byddwn yn cau am 12:00 Dydd Gwener, 23/12/16. Swyddfa ar gau tan Ddydd Mawrth 03/01/2017.

Diolch yn fawr iawn am eich cwsmeriaeth a chefnogaeth yn ystod y flwyddyn oddi wrth bawb yn Delwedd.

18.11.16 Plant Mewn Angen

Diolch o galon i bawb am gyfrannu mor hael i'n casgliad Plant Mewn Angen, a diolch i bawb yn y Galeri am ymuno â ni ar gyfer Plant Mewn Angen!

08.11.16 Gwefan Newydd - Flossie & Twts

Gan weithio'n agos gyda Flossie & Twts, rydym wedi creu logo newydd a gwefan fodern, ymatebol gyda sawl elfen weadeddol i adlewyrchu eu gwaith.

Mae'r logo wedi ei gynllunio i edrych fel ei fod wedi cael ei wnïo ar, ac yn dilyn y briff yr ydym wedi creu gwefan glas a gwyrdd â naws benywaidd, cyfeillgar a gwledig.

Rydym wedi ymgorffori elfennau gwahanol o bwytho ledled y safle megis patrymau a sbwliau, ynghyd â nifer o ffotograffau lliwgar o waith Flossie a Twts i arddangos eu talentau, gydag ychydig o eitemau ar werth yn y siop ar-lein.

Roedd hefyd yn bwysig i'r cleient fod y safle yn teimlo'n bersonol, a bod blog yn cael ei gynnwys fel llinell gyswllt rhwng Flossie & Twts a'u cwsmeriaid.

Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda'r cwsmer ar y wefan hon. Rydym yn hapus fod Flossie & Twts yn falch o'r gwaith a wnaed gennym, ac edrychwn ymlaen at barhau i weithio gyda nhw yn y dyfodol.

02.11.16 Llongyfarchiadau Mawr i Aelod o'r Tim

Sam Owens

Llongyfarchiadau mawr i aelod o'r tim Jemma Evans a'i phartner Mike Jones ar enedigaeth eu mab, Jac Osian Jones. Edrychwn ymlaen at gyfarfod Jac!

13.10.16 Delwedd Ltd.

Mae hi wedi bod yn brysur iawn yn ystod yr wythnosau diwethaf yma yn Delwedd! Rydym wedi croesawu aelod newydd o'r tîm ac ar Hydref 1af daeth Delwedd yn gwmni Cyfyngedig.

Bydd Michael Roberts, a sefydlodd Delwedd yn 1998, yn ymddeol ddiwedd yr wythnos, ynghyd a'i wraig Jennifer. Bydd y ddau yn parhau yn ymglymedig yn rhedeg y busnes ac maent yn aros ymlaen fel cyfarwyddwyr. Hoffai Michael a Jennifer ddiolch i holl gwsmeriaid a ffrindiau Delwedd am eu cwsmeriaeth a'u cefnogaeth barhaus ar hyd y blynyddoedd, ac maent yn falch o ddweud fod gan dîm sefydlog Delwedd brofiad helaeth sy'n sicrhau y bydd y gwasanaeth uchel mae'r cwmni yn anelu at yn parhau yn y dyfodol.

Mae gweddill y tîm yma yn Delwedd yn dymuno y gorau iddynt yn eu ymddeoliad, ac yn edrych ymlaen i gyfarfodydd rheolaidd gyda hwy.

04.10.16 Aelod Newydd o Staff

Sam Owens

Mae aelod newydd o staff wedi cychwyn yn Delwedd wythnos yma - croeso cynnes i Sam Owens!

19.08.16 Gŵyl Bethel

Mae gennym benwythnos prysur o'n blaen! Edrychwn ymlaen i dynnu lluniau yn Gwyl Bethel fory. Dymunwn bob hwyl i bawb sy'n rhan o drefnu'r digwyddiad gwych yma...a gobeithiwn am dywydd sych!

08.07.16 CRUK Ras Cyfnewid am Fywyd Gwynedd a Môn

Rydym yn edrych ymlaen at gefnogi’r Ras Cyfnewid am Fywyd Gwynedd a Môn y penwythnos yma, un o'r gwefannau "Yn Rhad Ac Am Ddim Ar Gyfer Achos Da Lleol" rydym yn ei wneud. Nid yw'r tywydd yn edrych yn addawol, ond rydym yn sicr o gael llawer o hwyl!

01.07.16 Sioe Caernarfon & Gwyl y Felinheli

Mae gennym ddiwrnod prysur o dynnu lluniau o'n blaen yfory. Byddwn yn y Sioe Caernarfon yn ogystal ag yn niwrnod Carnifal Gwyl y Felinheli. Pob lwc i'r ddau ddigwyddiad!

24.06.16 Gwyl y Felinheli

Byddwn yn tynnu lluniau yn lansiad Gwyl y Felinheli heddiw, ac edrychwn ymlaen at wythnos brysur llawn hwyl yn eu cefnogi eto eleni.

04.02.16 Llongyfarchiadau i Williams & Goodwin The Property People

Llongyfarchiadau mawr i un o'n cwsmeriaid, Williams & Goodwin The Property People, am ennill y Wobr Aur gan Y Gild o Werthwyr Tai Proffesiynol. Rydym yn falch o weld fod eu gwefan newydd gan Delwedd yn cael ei ystyried yn "superb online estate agency", a gobeithiwn fod eu llwyddiant yn parhau yn y dyfodol.

13.01.16 Ein Gwefan Newydd Ymatebol!

Rydym yn falch o gyhoeddi fod gennym wefan newydd ymatebol!

Rydym wedi bod yn gweithio ar edrychiad newydd sy'n adlewyrchu ein busnes yn well ac sy'n dangos yr amrywiaeth o wasanaethau rydym yn eu darparu.

Gobeithio eich bod yn ei hoffi!

12.02.15 Papur Dre

Mae rhifyn Chwefror Papur Dre yn troi'r sbotolau ar Galeri gan ei bod yn dathlu ei phen-blwydd yn 10 oed. Mae Delwedd yn rhan o'r erthygl ac rydym yn dymuno'r gorau i'r Galeri wrth edrych ymlaen at y 10 mlynedd nesaf!

28.01.15 Edrych ymlaen at sgwrsio gyda disgyblion o nifer o ysgolion uwchradd heddiw yn Ysgol David Hughes mewn digwyddiad a drefnwyd gan Menter a Busnes.

Bydd Gyrfa Cymru yn rhoi cyflwyniad cyn i'r disgyblion ddod o amgylch yn holi cwmnïau am ddefnydd y Gymraeg yn y gweithle. Mae Delwedd yn falch o'n wefannau dwyieithog ar draws amryw o sectorau gwahanol.